Regulamin

Dziękujemy za przestrzeganie poniższego regulaminu i życzymy Miłej Zabawy.

1. Centrum przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 10 lat.
2. Przed wejściem na teren Centrum należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z jego akceptacją.
3. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do Sali Zabaw.
4. Koszt zabawy jest określony w Cenniku.
5. Za przestrzeganie czasu zabawy dziecka odpowiada Opiekun.
6. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na Sali Zabaw odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie.
7. Podczas korzystania z sali zabaw obowiązuje strój sportowy, nie krępujący ruchy dziecka.
8. Opiekunowie pozostawiający dziecko samodzielnie na Sali Zabaw robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność. W takiej sytuacji mają obowiązek poinformowania o takim zamiarze Personel Sali Zabaw i zostawić telefon kontaktowy. Minimalny wiek dziecka które może być pozostawione to 5 lat.
9. Właściciel Sali Zabaw oraz Personel nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem użytkowania Sali Zabaw.
10. Właściciel Sali Zabaw oraz Personel nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób oraz dzieci nie przestrzegających Regulaminu.
11. Na Salę Zabaw opiekunowie i dzieci wchodzą w skarpetkach, Opiekunowie powinni nałożyć folię ochronną na obuwie bądź również je zdjąć. Okrycie wierzchnie zostawiamy obowiązkowo w szatni.
12. Opiekunowie powinni zdjąć dzieciom łańcuszki, kolczyki oraz inne ozdoby mogące stanowić zagrożenie dla bawiących się na Sali Zabaw.
13. W przypadku dużej ilości osób znajdujących się wewnątrz Centrum, Personel może odmówić pozostawienie dziecka bez opiekuna, a także ograniczyć czasowo liczę osób wchodzących na salę zabaw w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa osób tam przebywających.
14. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeżeli swoim zachowaniem zagraża innym uczestnikom zabawy.
15. Dbając o dobro wszystkich użytkowników Sali Zabaw dzieci z ewidentnymi objawami grypy lub przeziębieniem i ich Opiekunowie, nie będą wpuszczani na teren obiektu lub zostaną z niego wyproszeni.

16. Na Salę Zabaw nie będą wpuszczane osoby będącej pod wpływem alkoholu lub osoby w rażący sposób nie przestrzegające ogólnie przyjętych norm społecznych.

17. Za uszkodzenia sprzętów, urządzeń, zabawek jak i innych rzeczy stanowiących wyposażenie Sali Zabaw odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie.

18. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu innych osób korzystających z Centrum Rozrywki Dla Dzieci, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
19. Za wszelkie rzeczy pozostawione na Sali Zabaw firma nie ponosi odpowiedzialności.
20. Wprowadza się odpłatności : - za zgubienie kluczyka do szafki ubraniowej – 10 złotych.
21. Wszelkie roszczenia i reklamacje mogą być zgłaszane do Personelu tylko w czasie wizyty na Sali Zabaw. Podczas zabawy na Sali Zabaw NIE WOLNO: - popychać innych dzieci - wspinać się po siatkach zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcji zabawowych - wynosić piłek z basenu - wnosić jedzenia i napojów do strefy zabaw, w Sali spożywamy wyłącznie produkty zakupione w miejscowym bufecie - zjeżdżać głową w dół, skakać ze zjeżdżalni, poruszać się po nich w kierunku przeciwnym niż kierunek zjeżdżania - niszczyć konstrukcji, zabawek oraz pozostałych elementów Sali Zabaw - żuć gum - biegać w miejscach do tego nie przeznaczonych
22. Prowadzący Centrum Rozrywki zastrzega sobie prawo do zmian cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Centrum Rozrywki. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.